Algemene voorwaarden :

 

1. Klachten betreffende de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons aangetekend toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.


2. Het protest tegen de factuur dient aangetekend schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer van de factuur te vermelden.


3. Alle vermelde leveringstermijnen zijn louter ter informatie. Een vertraging in de leveringstermijn geeft in geen geval recht op een annulering van de bestelling of schadevergoeding.


4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper verplicht een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadevergoeding te eisen.


5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.


6. Zolang de goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.


7. Alle vermelde prijzen zijn steeds vermeld zonder transportkosten (indien de goederen bij u geleverd dienen te worden). De transportkost is afhankelijk van uw woonplaats t.o.v. Lochristi. Franco zending vanaf € 300,00 excl BTW.


8. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken of de vrederechter van Gent bevoegd.

9. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d...


10. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.


11. De vervoerskosten zijn, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.


12. Alle foto´s op de website zijn steeds louter informatief en onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om. Deze foto´s zijn niet bindend.

13. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, zijn vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlintresten ad 12% per jaar verschuldigd.

14. Indien binnen de 5 werkdagen geen gevolg gegeven wordt aan een aangetekend schrijven tot aanmaning, zal benevens de verwijlintresten, het bedrag van iedere achterstallige factuur van rechtswege verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50 euro per factuur.

Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

15. Alleen het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.